Skip to content

Rodzaje członkostwa

1. Członek rzeczywisty – lekarz mający specjalizację w dziedzinie urologii dziecięcej i pracujący na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

2. Członek zwyczajny – lekarz nie posiadający specjalizacji w dziedzinie urologii dziecięcej, pracujący na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Członek korespondencyjny – osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów medycznych, nie pracująca na terenie Polski, wykazująca się osiągnięciami w pracy naukowej lub organizacyjnej w dziedzinie urologii dziecięcej lub nauk pokrewnych i współpracująca z polskimi urologami dziecięcymi.

4. Członek wspierający – osoba fizyczna lub prawna, która deklaruje stałą współpracę ze Stowarzyszeniem i wnosi roczną składkę członkowską w wysokości uzgodnionej między stronami lub proponuje inne formy wspierania działalności statutowej Stowarzyszenia

5. Członek honorowy – osoba szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia lub w dziedzinie urologii dziecięcej. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.