Skip to content

STATUT STOWARZYSZENIA
pod nazwą POLSKIE TOWARZYSTWO UROLOGII DZIECIĘCEJ

Rozdział I

NAZWA, TEREN DZIAŁALNOŚCI, SIEDZIBA I CHARAKTER PRAWNY STOWARZYSZENIA

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Towarzystwo Urologii Dziecięcej, zwane dalej Stowarzyszeniem.

§ 2.

Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza , jej granicami. Siedzibą Stowarzyszenia jest m.st. Warszawa.

§ 3

 1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku — Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zmianami) oraz niniejszego statutu i z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego nabywa osobowość prawną.
 2. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§ 4

 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji o takim samym lub podobnym profilu działania, a także związku stowarzyszeń.

§ 5

Stowarzyszenie używa pieczęci podłużnych z napisem:
POLSKIE TOWARZYSTWO UROLOGII DZIECIĘCEJ

§6

Stowarzyszenie może używać odznak i znaku graficznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§7

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków, może jednak zatrudniać pracowników, również spośród członków, do prowadzenia swoich spraw.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.
 3. Dochód uzyskany z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy członków.

Rozdział II

CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI .

§8

Stowarzyszenie ma charakter naukowy i społeczno-zawodowy.

§9

Cele Stowarzyszenia są następujące:

 1. praca nad rozwojem urologii dziecięcej w Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. rozwijanie, propagowanie i upowszechnianie problematyki dotyczącej urologii dziecięcej,
 3. pomoc dla lekarzy wszystkich specjalności zajmujących się problematyką urologii dziecięcej
 4. reprezentowanie interesów lekarzy pracujących w dziedzinie urologii dziecięcej oraz członków Stowarzyszenia wobec władz publicznych i zawodowych, w kraju i za granicą
 5. szerzenie zdobyczy nauki i techniki wśród lekarzy pracujących w dziedzinie urologii dziecięcej oraz współpracujących z urologami dziecięcymi,
 6. zachęcanie i wdrażanie lekarzy pracujących w dziedzinie urologii dziecięcej do pracy naukowej
 7. współpraca z przedstawicielami innych dyscyplin nauki i techniki na rzecz rozwoju urologii dziecięcej
 8. kształtowanie i utrwalanie postaw etycznych wśród członków Stowarzyszenia
 9. współudział w organizowaniu opieki urologicznej dla chorych dzieci na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, | .
 10. współudział w ustalaniu programu i organizacji nauczania przed i podyplomowego oraz doskonalenia zawodowego w dziedzinie urologii dziecięcej
 11. integracja środowiska zawodowego lekarzy pracujących w dziedzinie urologii dziecięcej i reprezentacja w sprawach socjalnobytowych swoich członków oraz ogółu zatrudnionych i współpracujących z urologią dziecięcą,
 12. pielęgnowanie tradycji i upowszechnianie wiedzy o historii polskiej urologii dziecięcej.

§10

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez: ,

 1. organizację posiedzeń i zjazdów naukowych,
 2. prowadzenie kursów, wykładów i konferencji zarówno dla członków Stowarzyszenia, jak i dla lekarzy innych specjalności,
 3. popularyzację zagadnień związanych z chorobami urologicznymi u dzieci
 4. działalność szkoleniową i wydawniczą,
 5. współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia,
 6. współpracę z innymi towarzystwami naukowymi, instytucjami naukowymi, społecznymi, zawodowymi i samorządowymi w kraju i za granicą,
 7. inicjowanie badań naukowych, ogłaszanie konkursów na prace naukowe,
 8. nagradzanie prac naukowych,
 9. przyznawanie stypendiów naukowych,
 10. promowanie i ułatwianie kontaktów z ośrodkami urologii dziecięcej w kraju i za granicą,
 11. konsultacje w sprawach wyposażenia i organizacji placówek urologii dziecięcej,
 12. współdziałanie z władzami publicznymi, Izbami Lekarskimi w organizacji opieki urologicznej dzieci w Polsce,
 13. współpracę z uczelniami medycznymi, instytucjami naukowymi, władzami publicznymi w opracowaniu programów nauczania urologii dziecięcej, a także programów i organizacji specjalizacji w zakresie urologii dziecięcej oraz innych dyscyplin, w których niezbędna jest znajomość urologii dziecięcej,
 14. (skreślony), |
 15. współpracę z konsultantami w zakresie urologii dziecięcej,
 16. współdziałanie z właściwymi władzami publicznymi, zawodowymi oraz Izbami Lekarskimi w sprawach socjalno-bytowych swoich członków,
 17. gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów związanych z historią urologii dziecięcej w Polsce,

Rozdział III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 11

Stowarzyszenie składa się z członków:

 1. rzeczywistych,
 2. zwyczajnych,
 3. korespondentów,
 4. wspierających,
 5. honorowych.

§ 12

 1. Członkiem rzeczywistym może być lekarz mający specjalizację w dziedzinie urologii dziecięcej i pracujący na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych oraz niepozbawiony praw publicznych.
 2. O przyjęciu w poczet członków rzeczywistych decyduje Zarząd zwykłą większością głosów, na wniosek zainteresowanego i po złożeniu przez niego deklaracji popartej przez dwóch członków rzeczywistych Stowarzyszenia oraz odpisu dokumentu potwierdzającego posiadanie specjalizacji w dziedzinie urologii dziecięcej. O podjętej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia kandydata na piśmie. e , :
 3. Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść w terminie 1. miesiąca od otrzymania pisemnej informacji o decyzji Zarządu.
 4. Członek rzeczywisty ma czynne i bierne prawo wyborcze.

§13.

 1. Członkiem zwyczajnym może być każdy lekarz nie posiadający specjalizacji w dziedzinie urologii dziecięcej, pracujący na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. O przyjęciu w poczet członków zwyczajnych decyduje Zarząd zwykłą większością głosów, na wniosek zainteresowanego i po złożeniu przez niego deklaracji popartej przez dwóch członków rzeczywistych Stowarzyszenia, o podjętej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia kandydata na piśmie.
 3. Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść w terminie 1. miesiąca od otrzymania pisemnej informacji o decyzji Zarządu.
 4. Członek zwyczajny ma czynne prawo wyborcze.
 5. Członek zwyczajny, po uzyskaniu specjalizacji w dziedzinie urologii dziecięcej, może zostać członkiem rzeczywistym, po przedstawieniu Zarządowi pisemnego wniosku z odpisem dokumentu potwierdzającego posiadanie specjalizacji.
 6. W przypadku podjęcia przez Zarząd uchwały w przedmiocie odmowy przyjęcia członka zwyczajnego w. poczet członków rzeczywistych Stowarzyszenia, zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść w terminie 1 miesiąca od otrzymania pisemnej informacji o decyzji Zarządu.

§14

Członek rzeczywisty i zwyczajny ma prawo do:

 1. udziału w zjazdach, posiedzeniach naukowych, kursach i konkursach organizowanych przez Stowarzyszenie na zasadach określonych przez organizatorów oraz we wszystkich innych pracach prowadzonych przez Stowarzyszenie,
 2. działania w sekcjach Stowarzyszenia, .
 3. korzystania ze stypendiów fundowanych przez Stowarzyszenie,
 4. korzystania z pomocy Stowarzyszenia w udziale w zjazdach naukowych, krajowych i zagranicznych,
 5. korzystania z pomocy Stowarzyszenia w sprawach zawodowych i administracyjnych związanych ż wykonywaniem zawodu,
 6. występowania do władz Stowarzyszenia z wnioskami dotyczącymi spraw Stowarzyszenia,
 7. korzystania z pomocy Stowarzyszenia w sprawach socjalno-bytowych,
 8. zgłaszania do władz Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia i żądania informacji o sposobie ich załatwienia.

§15

Członek rzeczywisty i zwyczajny ma obowiązek:

 1. przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów, instrukcji i uchwał władz Stowarzyszenia,
 2. dbania o dobre imię Stowarzyszenia,
 3. przestrzegania zasad współżycia społecznego,
 4. czynnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, .
 5. przestrzegania norm etyki zawodowej,
 6. terminowego opłacania składek członkowskich w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie Członków.

§16

 1. Członkostwo rzeczywiste i zwyczajne ustaje na skutek:
  • a) śmierci członka,
  • b) utraty przez członka pełnej zdolności do czynności prawnych, utraty pełni praw publicznych oraz utraty prawa do wykonywania zawodu lekarza,
  • c) rezygnacji złożonej na piśmie, ,
  • d) skreślenia przez Zarząd z powodu nieopłacenia składki rocznej bez wyjaśnienia przyczyn,
  • e) wykluczenia na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego za czyny godzące w dobre imię Stowarzyszenia o lub za działanie ha jego szkodę,
 2. O ustaniu członkostwa, o którym mowa w pkt. b), d) decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd ,umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu. O treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia na piśmie zainteresowanego.
 3. Od uchwał Zarządu, o których mowa w ust. 2., przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie. 1. miesiąca od pisemnego powiadomienia o treści uchwały. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

§ 17

Osoba skreślona ż listy członków Stowarzyszenia z powodu nieopłacenia składek może być ponownie przyjęta do Stowarzyszenia na zasadach określonych w paragrafie 12. i 13. niniejszego rozdziału, jednakże staż członkowski będzie liczony od daty powtórnego przyjęcia.

§18

Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu ze Stowarzyszenia, o którym mowa w $ 16 ust. 1, pkt e) przysługuje członkowi prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków. W sprawach o wykluczenie ze Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie decyduje większością 2/3 głosów obecnych członków.

§19

 1. Członkiem korespondentem może zostać osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów medycznych, nie pracująca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wykazująca się osiągnięciami w pracy naukowej lub organizacyjnej w dziedzinie urologii dziecięcej lub nauk pokrewnych i współpracująca z polskimi urologami dziecięcymi.
 2. O przyjęciu w poczet członków korespondentów decyduje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji zainteresowanego. O przyjęciu decyduje zwykła większość głosów.
 3. Członek korespondent ma prawo do udziału w zjazdach i zebraniach naukowych oraz działania w sekcjach Stowarzyszenia z głosem doradczym.
 4. O przyjęciu członka korespondenta Zarząd informuje Członków Stowarzyszenia na Walnym Zgromadzeniu.
 5. Skreślenia z listy członków korespondentów dokonuje Zarząd w formie uchwały, po zaistnieniu jednej z następujących przyczyn:
  – na podstawie pisemnego wniosku członka korespondenta,
  – wskutek zaprzestania kontaktów ze Stowarzyszeniem przez okres 5. lat,
  – w wyniku orzeczenia prawomocnego wyroku skazującego za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  – utraty pełnej zdolności do czynności prawnych.
 6. O skreśleniu z listy członków korespondentów Zarząd powiadamia zainteresowanego pisemnie. W przypadku podjęcia: przez Zarząd uchwały w przedmiocie odmowy przyjęcia w poczet członków korespondentów Stowarzyszenia, zainteresowanemu przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść w terminie 1 miesiąca od otrzymania pisemnej informacji o decyzji Zarządu.

§20

 1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która deklaruje stałą współpracę ze Stowarzyszeniem i wnosi roczną składkę członkowską w wysokości uzgodnionej między stronami lub proponuje inne formy wspierania działalności statutowej Stowarzyszenia zaakceptowane przez Zarząd. .
 2. O przyjęciu w poczet członków wspierających decyduje Zarząd w formie uchwały, po przyjęciu pisemnej deklaracji od członka wspierającego. Zarząd zatwierdza przyjęcie członka wspierającego na piśmie z określeniem zakresu i warunków współpracy ze Stowarzyszeniem.
 3. Członek wspierający może fundować stypendia przeznaczone na rozwój określonej dziedziny urologii dziecięcej i nagrody za prace naukowe dotyczące wybranych zagadnień urologii dziecięcej.
 4. Członek wspierający ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach i zjazdach naukowych zorganizowanych przez wspieraną jednostkę organizacyjną Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Komitet Organizacyjny.
 5. Członek wspierający, za zgodą Zarządu, ma prawo zamieszczania informacji o produkowanym przez siebie sprzęcie i lekach w wydawnictwach Stowarzyszenia, na zasadach określonych przez Komitet Redakcyjny wydawnictwa.
 6. Członek wspierający nie ma biernego ani czynnego prawa wyborczego
 7. Skreślenia z listy członków wspierających w zależności od szczebla współpracy dokonuje Zarząd w formie uchwały:
  • a) na pisemny wniosek członka wspierającego,
  • b) wskutek niepłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż jeden rok lub niewywiązywania się z deklarowanych form współpracy.
 8. O podjęciu przez Zarząd uchwały o skreśleniu z listy członków wspierających zainteresowany jest informowany pisemnie. W przypadku podjęcia przez Zarząd Główny uchwały w przedmiocie odmowy przyjęcia w poczet członków wspierających Stowarzyszenia, zainteresowanemu przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść w terminie 1. miesiąca od otrzymania pisemnej informacji o decyzji Zarządu.

§21.

 1. Członkiem honorowym może zostać osoba szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia lub w dziedzinie urologii dziecięcej.
 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym.
 3. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku opłacania składek członkowskich oraz kosztów uczestniczenia (wpisowego) w zjazdach naukowych Stowarzyszenia.
 4. Członek rzeczywisty, któremu nadano godność członka honorowego, zachowuje wszystkie dotychczasowe uprawnienia.
 5. Członek honorowy, obywatel polski, posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego.
 6. Członek honorowy nie będący obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej nie posiada czynnego ani biernego prawa wyborczego.
 7. Członkostwa honorowego może pozbawić Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów obecnych członków na pisemny wniosek co najmniej 10. członków rzeczywistych po wysłuchaniu sprawozdania powołanej przez Zarząd komisji specjalnej, na podstawie jednej z poniższych przyczyn:
  – wskutek zaprzestania kontaktów ze Stowarzyszeniem przez okres 5 lat,
  – w wyniku orzeczenia prawomocnego wyroku skazującego za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  -utraty pełnej zdolności do czynności prawnych.

Rozdział IV | –

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§22.

Władze Stowarzyszenia stanowią:

 1. Walne Zgromadzenie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna,
 4. Sąd Koleżeński.

§23.

Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się podczas Walnego Zgromadzenia Członków.

§24.

Władze Stowarzyszenia mogą uzupełnić swój skład o nowych członków na miejsce tych, którzy ustąpili w czasie kadencji, jednakże liczba osób wybranych dodatkowo do każdej władzy nie może przekraczać 1/3 liczby osób pochodzących z wyboru. .

§ 25

Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje honorowo.

§26

 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia
 2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne
 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków odbywa się w czasie zjazdu naukowego Stowarzyszenia.
 4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków co 4 lata ma charakter zebrania sprawozdawczo-wyborczego, na którym wybierane są władze Stowarzyszenia z wyjątkiem prezesa — elekta, który jest wybierany na 2 lata przed końcem kadencji aktualnych władz Stowarzyszenia.
 5. O mającym się odbyć Walnym Zgromadzeniu Zarząd powiadamia pisemnie członków co najmniej na 30 dni przed terminem z podaniem proponowanego porządku dziennego.
 6. W Walnym Zgromadzeniu z głosem stanowiącym biorą udział członkowie rzeczywiści i zwyczajni oraz członkowie honorowi obywatelstwa polskiego, a z głosem doradczym członkowie korespondenci, członkowie honorowi będący obywatelami państw obcych, członkowie wspierający oraz zaproszeni goście.
 7. Każdy członek Stowarzyszenia dysponuje na Walnym Zgromadzeniu jednym głosem,
 8. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, jeżeli inne przepisy prawa lub postanowienia statutu nie stanowią inaczej,
 9. Walne Zgromadzenie Członków otwiera prezes Zarządu proponując porządek dzienny, po którego zatwierdzeniu lub uzupełnieniu Walne Zgromadzenie wybiera w głosowaniu jawnym przewodniczącego i sekretarza zebrania spośród kandydatów zgłoszonych przez uczestników zebrania.
 10. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków: :
  • a) uchwala główne kierunki działania merytorycznego i finansowego Stowarzyszenia,
  • b) wybiera prezesa — elekta spośród kandydatów zgłoszonych przez ustępujący Zarząd lub przez uczestników Walnego Zgromadzenia po wysłuchaniu przedstawionego przez kandydatów programu działania,
  • c) rozpatruje sprawozdanie z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, ,
  • d) uchwała wysokość składki członkowskiej,
  • e) nadaje godność członka honorowego Stowarzyszenia,
  • f) podejmuje uchwały w sprawie tematyki, terminu i miejsca następnych zjazdów naukowych,
  • g) rozstrzyga w sprawie skreślenia z listy członków Stowarzyszenia,
  • h) rozstrzyga w sprawach wniesionych przez Zarząd,
  • i) podejmuje uchwały o zmianie Statutu i rozwiązaniu się Stowarzyszenia,
  • j) rozpatruje wnioski zgłoszone przez członków Stowarzyszenia do Zarządu co najmniej na 20 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków,
  • k) rozpatruje inne sprawy nie należące do kompetencji pozostałych władz Stowarzyszenia,
 11. Sprawozdawczo-wyborcze zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków ma ponadto następujące uprawnienia:
  • a) udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  • b) zatwierdza przejęcie funkcji prezesa Zarządu Stowarzyszenia przez prezesa — elekta,
  • . c) wybiera członków Zarządu spośród kandydatów zgłoszonych przez prezesa — elekta, ustępujące władze Stowarzyszenia lub uczestników Walnego Zgromadzenia, ,
  • d) wybiera Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński Stowarzyszenia spośród kandydatów zgłoszonych przez uczestników Walnego Zgromadzenia.
 12. Ustępujący członkowie władz Stowarzyszenia mogą być wybierani ponownie. Prezes Zarządu może być powtórnie wybrany na tę funkcję tylko jeden raz.
 13. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie — bez względu na liczbę obecnych. Wyjątek stanowią uchwały dotyczące zmiany Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia. Głosowania są jawne, ale mogą być tajne na wniosek chociażby jednego członka Walnego Zgromadzenia. Głosowania w sprawie wyboru władz są tajne. Do obliczenia głosów przewodniczący Walnego Zgromadzenia powołuje Komisję Skrutacyjną złożoną ż 3. członków, którą zatwierdzają uczestnicy zebrania.
 14. Przebieg i uchwały Walnego Zgromadzenia Członków są protokołowane. Protokół podpisują przewodniczący i sekretarz Walnego Zgromadzenia. Protokół przekazywany jest Zarządowi.
 15. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarządy:
  • a) zwłasnej inicjatywy,
  • b) na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej, na wspólne żądanie co najmniej 1/3 członków rzeczywistych i zwyczajny zgłoszone na piśmie Zarządowi.
 16. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane w terminie do 3. miesięcy od daty zgłoszenia wniosku, obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane i odbywa się według tych samych zasad proceduralnych.

§27

 1. W skład Zarządu wchodzą: .
  • a) prezes,
  • b) prezes — elekt, jeżeli został wybrany,
  • c) ustępujący prezes, który jest członkiem Zarządu Głównego przez dwa lata po zakończeniu kadencji,
  • d) trzech — pięciu członków Zarządu, |
 2. Zarząd na pierwszym posiedzeniu po wyborze, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów wybiera spośród członków Zarządu wiceprezesa, sekretarza i skarbnika. Kandydatów na tę funkcję zgłasza rozpoczynający kadencję prezes i/lub członkowie Zarządu. Wybór jest ważny, jeśli w głosowaniu wzięło udział co najmniej 2/3 statutowego składu Zarządu.
 3. Ustępujący Zarząd nowo wybranym władzom przekazuje wszelkie akta i majątek Stowarzyszenia w ciągu 10 dni od zakończenia kadencji.
 4. Prezes, prezes — elekt, ustępujący prezes, wiceprezes, sekretarz i skarbnik stanowią Prezydium Zarządu, które kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia między posiedzeniami Zarządu.
 5. Posiedzenia Zarządu w pełnym składzie powinny być zwoływane nie rzadziej niż co 6 miesięcy.
 6. Do zadań Zarządu należy:
  • a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
  • b) kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu, wytycznymi i uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków,
  • c) podejmowanie działań i wydawanie opinii we wszystkich sprawach dotyczących rozwoju urologii dziecięcej w Polsce,
  • d) uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej, preliminarza wydatków i budżetu oraz zatwierdzania bilansu rocznego Stowarzyszenia,
  • e) dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień przyznawanych przez Walne Zgromadzenie Członków,
  • f) (skreślony),
  • g) wydawanie organu prasowego. Stowarzyszenia, powoływanie redaktora naczelnego i członków Komitetu Redakcyjnego,
  • h) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia i prowadzenie ewidencji członków,
  • i) zwoływanie i przygotowywanie Walnych Zgromadzeń i uchwalanie projektowanego porządku obrad, opracowywanie i zgłaszanie wniosków na Walne Zgromadzenie,
  • j) przygotowywanie Zjazdów Naukowych zgodnie z tematyką i terminem uchwalonym przez Walne Zgromadzenie Członków, powoływanie przewodniczących komitetów organizacyjnych zjazdów, a także nadzór merytoryczny i finansowy nad organizacją zjazdów,
  • k) podejmowanie uchwał w sprawie udziału przedstawicieli Stowarzyszenia w naukowych zjazdach krajowych, zagranicznych i międzynarodowych,
  • l) przedstawienie kandydatów na członków międzynarodowych stowarzyszeń naukowych,
  • m) przyznawanie stypendiów naukowych i ogłaszanie konkursów na prace naukowe,
  • n) występowanie do Walnego Zgromadzenia o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego,
  • o) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
  • p) przyjmowanie dotacji, darowizn i zapisów,
  • q) zawieranie umów w imieniu Stowarzyszenia, .
  • r) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego Stowarzyszenia,
  • s) (skreślony),
  • t) współdziałanie z władzami publicznymi, zawodowymi i samorządowymi w sprawach socjalno-zawodowych swoich członków,
  • u) prowadzenie archiwum Stowarzyszenia i muzeum urologii dziecięcej polskiej,
  • v) zatrudnianie pracowników, zgodnie z przepisami prawa pracy oraz decydowanie o wysokości ich poborów.
 7. Prezes Zarządu ustala zakres czynności członków Zarządu.
 8. Zarząd na wniosek prezesa może powoływać komisje stałe lub doraźne do wydawania opinii lub działania w sprawach określonych we wniosku o powołanie komisji.
 9. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w tym prezesa lub wiceprezesa. W razie równości głosów rozstrzyga głos prezesa lub w razie jego nieobecności wiceprezesa.
 10. Zarząd może zatrudniać pracowników Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 11. Posiedzenia Prezydium Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż co trzy miesiące. Uchwały Prezydium zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 3 członków, w tym prezesa lub wiceprezesa. Uchwały Prezydium Zarządu są przekazywane do wiadomości i akceptacji Zarządu na najbliższym zebraniu.
 12. Posiedzenia Zarządu i Prezydium są protokołowane.

§28

Prezes Zarządu:

a) kieruje pracą Zarządu Stowarzyszenia w zakresie żądań statutowych,

b) podpisuje w imieniu Zarządu wraz ze skarbnikiem wszystkie zobowiązania, umowy, układy, oświadczenia i inne akty stanowiące o majątku Stowarzyszenia,

c) podpisuje wraz z sekretarzem wszelkie inne pisma i dokumenty,

d) otwiera, prowadzi i zamyka zebrania Zarządu, otwiera i zamyka Walne Zgromadzenia Członków i inne posiedzenia Stowarzyszenia,

e) przyjmuje i zwalnia, w porozumieniu z sekretarzem i skarbnikiem, pracowników Stowarzyszenia.

§29

 1. Wiceprezes Zarządu w razie nieobecności prezesa otwiera, prowadzi i zamyka zebrania Zarządu.
 2. W przypadku czasowej niemożności sprawowania funkcji przez prezesa Zarządu Stowarzyszenia na jego pisemne upoważnienie potwierdzone przez Prezydium Zarządu, wiceprezes przejmuje na czas ściśle określony kierowanie pracami Zarządu i wykonuje wszystkie statutowe obowiązki prezesa Stowarzyszenia. Ze swej działalności w tym okresie wiceprezes przekazuje pisemne sprawozdanie prezesowi oraz przedstawia je na najbliższym posiedzeniu Zarządu.
 3. W przypadku trwałej niemożności sprawowania funkcji przez prezesa Zarządu Stowarzyszenia spowodowanej jego chorobą, potwierdzoną przez orzeczenie trzech biegłych lekarzy, śmierci prezesa lub jego rezygnacji z funkcji przed upływem kadencji, złożonej na piśmie, Zarząd przekazuje kierowanie pracami Stowarzyszenia do końca kadencji wiceprezesowi jako pełniącemu obowiązki prezesa.

§30

 1. Do zadań sekretarza Zarządu należy:
  • a) prowadzenie bieżącej pracy Stowarzyszenia oraz korespondencji w stałym porozumieniu z prezesem lub wiceprezesem Stowarzyszenia,
  • b) prowadzenie ewidencji członków, .
  • c) sporządzanie protokołów z posiedzeń Zarządu i Prezydium Zarządu,
  • d) prowadzenie archiwum Stowarzyszenia i muzeum urologii dziecięcej,
  • e) przechowywanie pieczęci Stowarzyszenia.
 2. Sekretarz Zarządu przedstawia sprawozdanie ze swej działalności na każdym Zebraniu Zarządu.

§31

 1. Skarbnik Zarządu zarządza majątkiem Stowarzyszenia zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Skarbnik Zarządu nadzoruje prawidłowość i terminowość rozliczeń finansowych, zjazdów naukowych oraz innych wpływów uzyskiwanych przez Stowarzyszenie. .

§32

 1. Redaktora naczelnego organu prasowego Stowarzyszenia wybiera zwykłą większością głosów Zarząd spośród kandydatów zgłoszonych przez prezesa i/lub członków Zarządu.
 2. Kadencja redaktora naczelnego trwa 4 lata. Wyboru nowego redaktora dokonuje Zarząd bezpośrednio po rozpoczęciu kadencji. Odwołanie redaktora naczelnego przed zakończeniem kadencji wymaga pisemnego wniosku ż uzasadnieniem, popartego przez 3/4 członków Zarządu.
 3. Prezes Stowarzyszenia, na wniosek redaktora naczelnego, po uzyskaniu pozytywnej Opinii Zarządu powołuje i odwołuje sekretarza redakcji organu prasowego Stowarzyszenia.
 4. Zarząd bezpośrednio po rozpoczęciu. kadencji powołuje Komitet. Redakcyjny organu prasowego Stowarzyszenia, którego zadaniem jest opiniowanie i kwalifikacja do druku nadesłanych prac naukowych, współudział w ustalaniu programu naukowego i wydawniczego pisma oraz nadzór nad jego realizacją. W zebraniach Komitetu Redakcyjnego z urzędu bierze udział Prezydium Zarządu. Kadencja Komitetu Redakcyjnego trwa 4 lata. Odwołanie członka Komitetu Redakcyjnego przed upływem kadencji wymaga pisemnego wniosku z uzasadnieniem, popartego przez 3/4 członków Zarządu.
 5. Redaktor naczelny odpowiada za poziom naukowy i wydawniczy organu prasowego Stowarzyszenia. Praca redakcji i Komitetu Redakcyjnego jest oparta na regulaminie, który redaktor naczelny przedstawia do zatwierdzenia Zarządowi.
 6. Do podejmowania decyzji w sprawach finansowych i wydawniczych dotyczących organu prasowego Stowarzyszenia uprawniony jest jedynie Zarząd.

§33

1. Zjazdy naukowe Stowarzyszenia odbywają się zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia członków co do tematyki, terminu i miejsca zjazdu.

2. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Zjazdu, powołany przez Zarząd, ustala skład Komitetu, powiadamiając o tym Zarząd. Komitet Organizacyjny zjazdu wraz z Zarządem powołuje Komisję Naukową Zjazdu, która układa program naukowy Zjazdu. Komitet Organizacyjny Zjazdu działa w stałej współpracy z Zarządem.

3. Komitet Organizacyjny zjazdu kończy swą działalność po przyjęciu materiałów naukowych, sprawozdań i rozliczeń finansowanych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną. Dochody ze Zjazdu są przekazywane na konto Zarządu.

§34

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez. Walne Zgromadzenie, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego i jego zastępcę. Protokół ż wyborów zostaje przekazany Zarządowi. ,
 2. Kandydatów do Komisji Rewizyjnej zgłaszają uczestnicy Walnego Zgromadzenia oraz ustępujący Zarząd.
 3. Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzania co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności.
 4. Dla ważności obrad Komisji Rewizyjnej i podejmowanych uchwał wymagana jest obecność przynajmniej dwóch jej członków, uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów.
 5. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin, który przedstawia Zarządowi do wiadomości.
 6. Komisja Rewizyjna ma prawo występować do Zarządu z wnioskami wynikającymi z kontroli i żądać wyjaśnień.
 7. Komisja Rewizyjna przedstawia na Walnym Zgromadzeniu Członków sprawozdanie ze swojej działalności, a na zebraniach o charakterze sprawozdawczo-wyborczym — sprawozdanie łącznie z wnioskiem o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 8. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek może brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§35

 1. Sąd Koleżeński składa się z 3 lub 5 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie spośród kandydatów rekomendowanych przez Zarząd oraz zgłoszonych przez Walne Zgromadzenie Członków. Członkowie Sądu Koleżeńskiego : wybierają spośród siebie przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.
 2. Sąd Koleżeński powołany jest do rozstrzygania sporów pomiędzy członkami, wynikłych w obrębie Stowarzyszenia.
 3. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje członkowi prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia: Członków, którego rozstrzygnięcie jest dla Stowarzyszenia ostateczne.
 4. Szczegółowy tryb postępowania określa regulamin Sądu Koleżeńskiego, opracowany przez jego członków I przedłożony do zatwierdzenia Zarządowi.
 5. Posiedzenia Sądu Koleżeńskiego są protokołowane, a sprawozdanie z działalności jest przedstawiane Walnemu Zgromadzeniu Członków.
 6. Dla ważności obrad oraz podejmowanych rozstrzygnięć Sądu Koleżeńskiego wymagana jest obecność co najmniej połowy składu osobowego, rozstrzygnięcia: są podejmowane zwykłą większością głosów.

Rozdział V

MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

§36

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią:
  • a) nieruchomości, rzeczy ruchome, prawa majątkowe, środki pieniężne otrzymywane w drodze darowizn, spadków, zapisów i innych nieodpłatnych przysporzeń, nabyte w czasie istnienia Stowarzyszenia,
  • b) składki członkowskie,
  • c) odsetki od kwot zdeponowanych w bankach, |
  • d) wpływy z działalności gospodarczej Stowarzyszenia. .
 2. Dla ważności oświadczeń woli dotyczących praw i obowiązków majątkowych wymagane są podpisy prezesa i skarbnika Zarządu, zaś pozostałych oświadczeń woli — prezesa i sekretarza Zarządu.

Rozdział VI

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE SIĘ STOWARZYSZENIA

§37

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie. Zmieniony Statut wchodzi w życie po zarejestrowaniu przez właściwy sąd rejestrowy.

§38

 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Członków powziętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określi sposób likwidacji oraz cel, na jaki ma być zużyty jego majątek.
 3. Likwidatorem Stowarzyszenia w razie jego likwidacji będą członkowie Zarządu.